Nieuwbouw aan de groene entree van Driebergen - Wie wil dat nou?

Zienswijzen bij Ingekomen stukken van de GemeenteraadWonderlijke ontdekking, nu we steeds meer koppen bij elkaar steken in de wijk: een deel van de zienswijzen die tegen Broekbergen (ontwerpbestemmingsplan) zijn ingediend, is zoek. Ze zijn niet gepubliceerd bij de ingekomen stukken van de Gemeenteraad. Bij gevolg staan ze niet bij ons op de site, en blijken de Raadsleden er nu geen kennis van te kunnen nemen.

Het dossier Broekbergen kent opvallend veel van dit soort dwalingen.

De griffier gaat uitzoeken wat er aan de hand is en laat het ons later deze week weten. Hopelijk kunnen we de lijst zienswijzen daarna gauw completeren. We zullen het  verloop hieronder volgen en bijhouden.

Raadsleden Utrechtse HeuvelrugSinds begin september zijn we in gesprek met diverse Raadsleden. We hebben ze schriftelijk uitgenodigd en zijn blij dat onze pogingen tot inhoudelijk overleg gehoor vinden. Dit is niet de plek om er inhoudelijk verslag over te doen. Maar het is natuurlijk wel vermeldenswaardig dat het gebeurt.

De omwonenden voelden zich tot nu toe buitengesloten en overvallen, door zowel de aanpak van de Broekbergen-initiatiefnemer als het College van B&W. Er is best wat vertrouwen te herstellen. Maar de hoop is dat we samen tot betere en evenwichtiger oplossingen komen die deze groene en cultuurhistorisch rijke omgeving recht doen.

Blijkens een pdfmemo van Wethouder Rob Jorg (VVD) aan de Raad van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug, bestaat plotseling het voornemen om de postzegel Broekbergen los te weken uit het Ontwerpbestemmingsplan Driebergen Buitengebied. Dit lijkt enerzijds gedreven door de vertraging in de besluitvorming (als gevolg van de afgekeurde MER); anderzijds lijkt het te zijn ingegeven door de onrust die juist Broekbergen heeft veroorzaakt.

Het lijkt dan voor de hand te liggen dat het Broekbergen-deel nu naar achter schuift (het moet immers worden ingepast in het nieuwe Bestemmingsplan Driebergen Buitengebied). Er zijn echter geluiden dat het juist naar voren wordt geschoven.

In beide gevallen lijkt het noodzakelijk om de Broekbergen-plannen opnieuw en volwaardig in procedure te brengen. Daarmee ontstaat alsnog een kans op deugdelijke inspraak (die eerder werd afgehouden door gemeentelijke hiaten) en krijgen betrokkenen alsnog de kans om goed voorbereid zienswijzen te kunnen indienen (waarvoor eerder te weinig tijd was wegens de plotselinge aankondiging). Als het College die logica volgt, krijgen betrokkenen eindelijk de kans om de geplande ontwikkelingen helder in beeld te krijgen en de gevolgen goed te beoordelen.

buitengebied schaapjesDe Commissie MER (Milieueffectrapportage) heeft kritiek op het Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied (waar de Broekbergen-plannen deel van uit maken). De effecten van het plan op natuur en landschap zouden onvoldoende zijn beschreven en doorgerekend in het rapport, met kans op onderschatting van de gevolgen.

Het buitengebied van Driebergen bestaat voor driekwart uit natuur. Het is daarom van belang dat, zeker bij uitbreiding van agrarische bedrijven, maar bijvoorbeeld ook de bouw van nieuwe woningen, de milieugevolgen goed worden onderzocht.

CampagnePostcard FotomontageTuinmanshuisje 600Het tweede deel van de Campagne Driebergen Buitengebied richt zich op de discrepantie tussen de door Broekbergen gepresenteerde plannen en de werkelijke plannen zoals die bij de gemeente liggen.

Tijdens rondleidingen spreekt Broekbergen van het 'Tuinmanshuisje' en presenteert een beeld van een schattig huisje van een enkele bouwlaag met puntdak. Dat maakte indruk en hebben we opgepakt.

Fotomontage Bouwhuis

De Campagne Driebergen Buitengebied is van start gegaan met de kritische vraagstelling wat men zich bij  'Restauratie van Broekbergen'  voorstelt. Onder de noemer van restauratie dreigt de gemeente namelijk riante nieuwbouw te faciliteren, precies in de prachtige dorpsrand, de Groene Entree van Driebergen.

jeugdjournaalSybren van 13 en Jesse van 11 kijken vanuit hun huis uit op weilanden, bomen en vrije natuur. Maar als de plannen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug doorgaan, gaat dat veranderen. Dan komen er nieuwe huizen en kantoren in de groene dorpsrand te staan. En dat zit de broers behoorlijk dwars!

Bekijk de Dwarsliggers in het Jeugdjournaal van zaterdag 16 juni 2018.

Sybren en Jesse bij petitie bordSybren(rechts) en Jesse(links) zijn een petitie gestart om de groene bosrand van Driebergen te behouden. Zij kregen een heleboel aandacht in de media die hieronder is samengevat.

Twee weken na de sluiting van de inspraaktermijn, is een bijzondere pdfzienswijze namens de eigenaar van Broekbergen ingediend, op de eigen plannen zoals die in het Ontwerpbestemmingsplan zijn uitgewerkt. Deze aparte zienswijze viel nauwelijks op tussen de stukken, gerangschikt onder een afwijkende maand, zonder publicatie van de pro forma zienswijze in de goede maand. Maar duidelijk is nu wel dat Broekbergen als een waar Rupsje Nooitgenoeg nog lang niet tevreden is met de nieuwe bouwmogelijkheden in buitgengebied. 'De voorgestelde hoogtematen worden als te beperkend ervaren', stelt Broekbergen.

Waar de eigenaar zelf omstanders graag doet geloven dat de nieuwe 'pandjes' slechts één enkele bouwlaag met puntdak  hoog worden (geïllustreerd met afbeeldingen van schattige tuinmanhuisjes), bleek hij bij de gemeente al 9 meter hoog te hebben georganiseerd. Dat moet nu blijkens deze extra zienswijze kennelijk zelfs 10 meter hoog gaan worden! Daarmee is toch met zekerheid te stellen dat de eigenaar woonkolossen van tenminste drie etages ambieert.

Bovendien wordt nu duidelijk waarom een deel van die kloostermuur al zo lang op de grond ligt. Voor het geplande 'Bouwhuis' vraagt de indiener om verschuiving van het bouwvlak. Het moet meer naar voren komen, nog meer in het groene zicht, en dan geïntegreerd worden in de kloostermuur.

Zienswijzen bij Ingekomen stukken van de GemeenteraadDoor omwonenden en andere betrokkenen zijn er bij de Gemeente tientallen zienswijzen ingediend op het Ontwerpbestemmingsplan Driebergen Buitengengebied. Opvallend veel daarvan richten zich specifiek op de Broekbergen-plannen. De meeste zienswijzen kwamen binnen op de laatste dag van de inspraaktermijn. Het was een komen en gaan van indieners; baliemedewerkers gaven aan dat ze zoiets nog niet eerder hadden meegemaakt. 

Het werd deadline-werk voor betrokken indienders. Ze waren veelal overvallen door de aard en omvang van de Broekbergen-plannen, voornamelijk doordat deze plannen eerder buiten het Voorontwerp en eerder gepubliceerde 'masterplannen' werden gehouden. De Gemeente maar ook de eigenaar/inititatiefnemer voerden duidelijk een overvaltactiek uit. In zes weken een honderden pagina's dik plan doorgronden, geheel onvoorbereid, is een pittige klus waar de meeste burgers maar nauwelijks tegen opgewassen zijn. Bijzonder dat er tegen de deadline toch nog zoveel zienswijzen binnenkwamen. Er is duidelijk sprake van onrust en grote betrokkenheid.

Omdat de zienswijzen op de Gemeente-site moeilijk terug te vinden zijn, stellen wij hier alle zienswijzen ter download beschikbaar.
Omdat Broekbergen zelf nog steeds veel vriendelijker plannen op de eigen site toont (ook op de nieuwe site), verwijzen we hier bovendien opnieuw naar de werkelijke plannen zoals die bij de gemeente liggen.

Petitie website Sybren en JesseSybren (13) en Jesse (11) zijn een petitie gestart. Zij groeiden op met groen zicht op weilanden en een fraaie bosrand; zij kijken uit op stiltegebied en een monumentale kloostermuur in 'de Groene Entree' van Driebergen. Hoe mooi kan je het hebben?
Ze snappen niet waarom de Gemeente Utrechtse Heuvelrug mee zou willen werken aan de verstening van dit prachtige zicht. Ze hoorden over de wilde plannen om hier 12 tot 20 woningen op te richten en max. 1500 m2 kantoorruimte, waarvan een deel precies in die mooie dorpsrand.