Nieuwbouw aan de groene entree van Driebergen - Wie wil dat nou?

buurtbrief2Deze dagen bezorgen we onze pdftweede informatiebrief, huis-aan-huis bij omwonenden en mogelijk anderszins betrokkenen.

In dit schrijven gaan we in op de uitgebleven participatie bij de totstandkoming van de Broekbergen-plannen, terwijl dit gezien de impact onontbeerlijk is. Idealiter kom je samen tot een breed gedragen oplossing in dit soort gevolgrijke projecten.

Verder beschrijven we de voorgenomen royale nieuwbouw, waarvan nut en noodzaak maar beperkt te volgen zijn. Natuurlijk juichen we restauratie en toekomstig behoud van complex Broekbergen toe, maar we pleiten ook voor bouwen in balans, afgewogen tegen belangen van omwonenden, de landschappelijke en cultuurhistorische waarden - een zeker algemeen belang dus.

buurtbrief1Vandaag bezorgen we huis-aan-huis bij omwonenden een pdfeerste informatiebrief, om u op de hoogte te brengen van onze activiteiten.

We bespreken wat er speelt rond Broekbergen, vertellen iets over onze gesprekken met raadsleden en betrokken organisaties, en we presenteren onze website en de campagne-/actie-mogelijkheden via deze site.

Bovendien benoemen we de vertraging die het Ontwerpbestemmingsplan oploopt en hoe de gemeente daar aanleiding toe ziet om Broekbergen tegemoet te komen. Het lijkt erop dat het College een mini-bestemmingsplan voor Broekbergen wil maken, losgeweekt uit voorliggend bestemmingsplan voor de omgeving. Dit dreigt eerder dan het omgevende plan te worden behandeld, misschien zelfs zonder opnieuw in procedure te worden gebracht.

Zienswijzen bij Ingekomen stukken van de GemeenteraadWonderlijke ontdekking, nu we steeds meer koppen bij elkaar steken in de wijk: een deel van de zienswijzen die tegen Broekbergen (ontwerpbestemmingsplan) zijn ingediend, is zoek. Ze zijn niet gepubliceerd bij de ingekomen stukken van de Gemeenteraad. Bij gevolg staan ze niet bij ons op de site, en blijken de Raadsleden er nu geen kennis van te kunnen nemen.

Het dossier Broekbergen kent opvallend veel van dit soort dwalingen.

De griffier gaat uitzoeken wat er aan de hand is en laat het ons later deze week weten. Hopelijk kunnen we de lijst zienswijzen daarna gauw completeren. We zullen het  verloop hieronder volgen en bijhouden.

Raadsleden Utrechtse HeuvelrugSinds begin september zijn we in gesprek met diverse Raadsleden. We hebben ze schriftelijk uitgenodigd en zijn blij dat onze pogingen tot inhoudelijk overleg gehoor vinden. Dit is niet de plek om er inhoudelijk verslag over te doen. Maar het is natuurlijk wel vermeldenswaardig dat het gebeurt.

De omwonenden voelden zich tot nu toe buitengesloten en overvallen, door zowel de aanpak van de Broekbergen-initiatiefnemer als het College van B&W. Er is best wat vertrouwen te herstellen. Maar de hoop is dat we samen tot betere en evenwichtiger oplossingen komen die deze groene en cultuurhistorisch rijke omgeving recht doen.

Blijkens een pdfmemo van Wethouder Rob Jorg (VVD) aan de Raad van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug, bestaat plotseling het voornemen om de postzegel Broekbergen los te weken uit het Ontwerpbestemmingsplan Driebergen Buitengebied. Dit lijkt enerzijds gedreven door de vertraging in de besluitvorming (als gevolg van de afgekeurde MER); anderzijds lijkt het te zijn ingegeven door de onrust die juist Broekbergen heeft veroorzaakt.

Het lijkt dan voor de hand te liggen dat het Broekbergen-deel nu naar achter schuift (het moet immers worden ingepast in het nieuwe Bestemmingsplan Driebergen Buitengebied). Er zijn echter geluiden dat het juist naar voren wordt geschoven.

In beide gevallen lijkt het noodzakelijk om de Broekbergen-plannen opnieuw en volwaardig in procedure te brengen. Daarmee ontstaat alsnog een kans op deugdelijke inspraak (die eerder werd afgehouden door gemeentelijke hiaten) en krijgen betrokkenen alsnog de kans om goed voorbereid zienswijzen te kunnen indienen (waarvoor eerder te weinig tijd was wegens de plotselinge aankondiging). Als het College die logica volgt, krijgen betrokkenen eindelijk de kans om de geplande ontwikkelingen helder in beeld te krijgen en de gevolgen goed te beoordelen.

buitengebied schaapjesDe Commissie MER (Milieueffectrapportage) heeft kritiek op het Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied (waar de Broekbergen-plannen deel van uit maken). De effecten van het plan op natuur en landschap zouden onvoldoende zijn beschreven en doorgerekend in het rapport, met kans op onderschatting van de gevolgen.

Het buitengebied van Driebergen bestaat voor driekwart uit natuur. Het is daarom van belang dat, zeker bij uitbreiding van agrarische bedrijven, maar bijvoorbeeld ook de bouw van nieuwe woningen, de milieugevolgen goed worden onderzocht.

CampagnePostcard FotomontageTuinmanshuisje 600Het tweede deel van de Campagne Driebergen Buitengebied richt zich op de discrepantie tussen de door Broekbergen gepresenteerde plannen en de werkelijke plannen zoals die bij de gemeente liggen.

Tijdens rondleidingen spreekt Broekbergen van het 'Tuinmanshuisje' en presenteert een beeld van een schattig huisje van een enkele bouwlaag met puntdak. Dat maakte indruk en hebben we opgepakt.

Fotomontage Bouwhuis

De Campagne Driebergen Buitengebied is van start gegaan met de kritische vraagstelling wat men zich bij  'Restauratie van Broekbergen'  voorstelt. Onder de noemer van restauratie dreigt de gemeente namelijk riante nieuwbouw te faciliteren, precies in de prachtige dorpsrand, de Groene Entree van Driebergen.

jeugdjournaalSybren van 13 en Jesse van 11 kijken vanuit hun huis uit op weilanden, bomen en vrije natuur. Maar als de plannen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug doorgaan, gaat dat veranderen. Dan komen er nieuwe huizen en kantoren in de groene dorpsrand te staan. En dat zit de broers behoorlijk dwars!

Bekijk de Dwarsliggers in het Jeugdjournaal van zaterdag 16 juni 2018.

Sybren en Jesse bij petitie bordSybren(rechts) en Jesse(links) zijn een petitie gestart om de groene bosrand van Driebergen te behouden. Zij kregen een heleboel aandacht in de media die hieronder is samengevat.

Twee weken na de sluiting van de inspraaktermijn, is een bijzondere pdfzienswijze namens de eigenaar van Broekbergen ingediend, op de eigen plannen zoals die in het Ontwerpbestemmingsplan zijn uitgewerkt. Deze aparte zienswijze viel nauwelijks op tussen de stukken, gerangschikt onder een afwijkende maand, zonder publicatie van de pro forma zienswijze in de goede maand. Maar duidelijk is nu wel dat Broekbergen als een waar Rupsje Nooitgenoeg nog lang niet tevreden is met de nieuwe bouwmogelijkheden in buitgengebied. 'De voorgestelde hoogtematen worden als te beperkend ervaren', stelt Broekbergen.

Waar de eigenaar zelf omstanders graag doet geloven dat de nieuwe 'pandjes' slechts één enkele bouwlaag met puntdak  hoog worden (geïllustreerd met afbeeldingen van schattige tuinmanhuisjes), bleek hij bij de gemeente al 9 meter hoog te hebben georganiseerd. Dat moet nu blijkens deze extra zienswijze kennelijk zelfs 10 meter hoog gaan worden! Daarmee is toch met zekerheid te stellen dat de eigenaar woonkolossen van tenminste drie etages ambieert.

Bovendien wordt nu duidelijk waarom een deel van die kloostermuur al zo lang op de grond ligt. Voor het geplande 'Bouwhuis' vraagt de indiener om verschuiving van het bouwvlak. Het moet meer naar voren komen, nog meer in het groene zicht, en dan geïntegreerd worden in de kloostermuur.