Nieuwbouw aan de groene entree van Driebergen - Wie wil dat nou?

Blijkens een pdfmemo van Wethouder Rob Jorg (VVD) aan de Raad van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug, bestaat plotseling het voornemen om de postzegel Broekbergen los te weken uit het Ontwerpbestemmingsplan Driebergen Buitengebied. Dit lijkt enerzijds gedreven door de vertraging in de besluitvorming (als gevolg van de afgekeurde MER); anderzijds lijkt het te zijn ingegeven door de onrust die juist Broekbergen heeft veroorzaakt.

Het lijkt dan voor de hand te liggen dat het Broekbergen-deel nu naar achter schuift (het moet immers worden ingepast in het nieuwe Bestemmingsplan Driebergen Buitengebied). Er zijn echter geluiden dat het juist naar voren wordt geschoven.

In beide gevallen lijkt het noodzakelijk om de Broekbergen-plannen opnieuw en volwaardig in procedure te brengen. Daarmee ontstaat alsnog een kans op deugdelijke inspraak (die eerder werd afgehouden door gemeentelijke hiaten) en krijgen betrokkenen alsnog de kans om goed voorbereid zienswijzen te kunnen indienen (waarvoor eerder te weinig tijd was wegens de plotselinge aankondiging). Als het College die logica volgt, krijgen betrokkenen eindelijk de kans om de geplande ontwikkelingen helder in beeld te krijgen en de gevolgen goed te beoordelen.

Hoewel Jorg stelt dat de wettelijke inspraakprocedure correct verlopen is, geeft hij toe dat de Broekbergen-plannen in het Voorontwerpbestemmingsplan in 2015 ontbraken. Op de oorzaak gaat hij niet in, en op de gevolgen eigenlijk ook maar nauwelijks. Van belang is ons inziens echter dat de plannen voor Broekbergen al lang bestonden; ze zouden domweg 'vergeten' zijn mee te nemen in het Voorontwerp. En door ze achterwege te laten, is betrokkenen de kans op inspraakreacties ontnomen. Bijna niemand wist  wat er op Broekbergen stond te gebeuren. Volgens het Voorontwerp bleken bestaande bestemmingsvoorschriften gecontinueerd te worden ('conserverend bestemd'). Voor Broekbergen zou de bestemming dus 'Maatschappelijke Voorziening' blijven en er werden geen nieuwe bouwvlakken ingetekend.

Omwonenden en natuurorganisaties zijn overvallen door de werkelijke aard en omvang die lange tijd verborgen is gehouden door zowel de Broekbergen-eigenaar als de Gemeente. Het zou beide sieren als er nu een ordentelijke procedure volgt in het dossier Broekbergen, waarin alle belangen kunnen worden gewogen en afgestemd. Zoals dat plannenmakers en gemeente betaamt.