Nieuwbouw aan de groene entree van Driebergen - Wie wil dat nou?

stichtse201029 broekbergen buitengebied 430Op 29 oktober verscheen een pdfinterview in de lokale Stichtse Courant met enkele leden van het Buurtcomité Broekbergen. We gaan in op de wonderlijke keuze van het College om -  tegen alle voornemens in - nieuwbouw van woningen en kantoren in buitengebied te faciliteren. Eigenlijk is er maar één argument om dit toch te doen, en dat is omdat de eigenaar inkomsten wil genereren om de bestaande bouw en tuin te kunnen onderhouden.

Hoewel zulke argumentatie voor andere burgers gewoonlijk niet opgaat, volgen wij die redenering voor deze locatie wel. We maken echter bezwaar tegen de proporties. Met een enkel nieuwbouw pandje, verborgen in het groen, zijn riant voldoende inkomsten te genereren. Zeker nu de gemeente meewerkt aan een bestemmingsverruiming van 'Maatschappelijke Voorziening' naar 'Wonen en Kantoor'. Daarmee zijn in het hoofdgebouw en de kapel straks woonappartementen en kantoorfuncties te realiseren en verhuren.

De eigenaar meent echter drie extra nieuwbouwkolossen nodig te hebben, die zo groot moeten worden dat ze ruim 20 eengezinswoningen kunnen herbergen. In één van die panden, de Orangerie, zou maar één woning mogen komen, die dan circa 2700 kuub groot mag worden. Wij menen dat dit middels woningverhuur nooit rendabel is te krijgen. het zou veel logischer zijn om de drie geplande woningen in het gewraakte Bouwhuis hier bij in te voegen. Dan blijft de groene rand van Driebergen haar landelijke aansluiting op het coulissenlandschap van de Langbroeker Wetering behouden. Dan is iedereen blij. We blijven het disporoportioneel veel nieuwbouw vinden, maar de groene belangen worden dan niet langer zo onevenredig aangetast.
We betreuren het dat hier tot op heden niet over te praten is.

Verder bespreken we in het interview dat diverse onderliggende onderzoeksrapporten, namens Broekbergen opgesteld, met wonderlijke aannames en conclusies komen. Zo zou het huidige Broekbergen als 'stedelijk gebied' beoordeeld moeten worden. De ligging is zonneklaar in buitengebied, buiten de rode contour, volslagen groen, hooguit wat aangetast met de laagbouw barakken die voor de nonnen in de kloostertijd werden geplaatst. Door dit als stedelijke bebouwing aan te merken, gelden veel soepelere normen voor bouwen van woningen en kantoren.
En voor die kantoren wordt een onderzoek opgevoerd waaruit zou blijken dat er uitgerekend in het specifieke 'verzorgingsgebied van Broekbergen' (echt waar!) nog behoefte zou zijn aan kantoorruimte. Dat is wel heel bijzonder. De provincie constateerde recent nog een overschot aan kantoren en drong op een bouwstop aan, de gemeente krijgt haar eigen vastgoed niet verhuurd en de kantoorbehoefte zal sinds corona nooit meer dezelfde zijn.

Al met al willen we er bij de raad op aandringen deze plannen buitengewoon kritisch door te lichten, de nieuwbouw in te perken en daarmee de belangen van talrijke omwonenden recht te doen. Die belangen worden onevenredig geschaad, zonder deugdelijke verklaring en controleerbare onderbouwing. De plannen zijn strijdig met het eigen raadspogramma; dat blijven ze ook zonder Bouwhuis, maar dan is er in ieder geval aan evenredige belangenweging recht gedaan.