Nieuwbouw aan de groene entree van Driebergen - Wie wil dat nou?

De bewoners van de Groene Entree van Driebergen-Zuid genieten niet alleen dagelijks van deze prachtige omgeving, maar geven er ook samen vorm en inhoud aan. We nemen onze verantwoordelijkheid, steken vaak letterlijk de handen uit de mouwen om de omgeving mooi te houden en steeds mooier te maken. Vele passanten genieten daarvan. Op mooie dagen zien we bijna dagelijks mensen foto’s maken van dit schitterende hoekje.

Een groep bewoners pacht bijvoorbeeld een perceel grond in het gezamenlijke uitzicht en zaaide daar (in het kader van de zogenaamde Bee-Deals) bloemen in voor de bedreigde bijen. Ook wordt er samen eigen groente geteeld, waarbij de overschotten worden uitgedeeld in de buurt of weggegeven aan passanten.

Afgelopen voorjaar hebben de buurtbewoners prikkeldraad langs de bloementuin vervangen door een natuurlijker, houten rasterwerk van tamme kastanje hout. Problemen lossen we in goed overleg op. We komen jaarlijks samen rond een gezamenlijk bereide maaltijd. We werken het hele jaar door samen aan een sociale, veilige en groene buurt.

Beeldbepalend in het zicht op de weilanden is de zeer nabij gelegen Rijksmonumentale Kloostermuur en het prachtige Kloosterbos van Arca Pacis (thans Broekbergen). Hoeveel cultuurhistorie kan je hebben in een dorpsentree? In de verte hoor je elk half uur de klokken van de gerestaureerde kerktoren van het klooster. Het is een prachtig ensemble.

Ook aan die mooie overkant, op Broekbergen, wordt gewerkt aan herstel van de gebouwen en tuinen. Helaas ontbreekt tot nu toe echter het initiatief om vanuit gezamenlijkheid en participatie (van gemeente, initiatiefnemers en de bewoners van de Engweg en Gooyer Wetering) samen te werken aan verbetering van deze mooie Groene Entree van Driebergen-Zuid. Vooralsnog lijkt daar geen enkel zicht op. Ineens werden we geconfronteerd met plannen vol schokkende gevolgen. Ze waren bij de gemeente zonder de gebruikelijke inspraakronde zelfs al vastgelegd in een Ontwerpbestemmingsplan. Dit veroorzaakte bij de omwonenden veel onrust; boosheid en wantrouwen soms.

Onder het motto van ‘Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder’, roepen wij alle betrokken partijen op om deze procedure te onderbreken en nu SAMEN plannen te maken waarin het unieke landschap en de Groene Entree van Driebergen-Zuid behouden blijft en waar mogelijk nog mooier te maken.

Zoals Burgemeester Naafs op 3 juli 2018 bij de presentatie van het Raadsprogramma aangaf: ‘Als een plan maatschappelijke onrust veroorzaakt: stoppen en opnieuw beginnen, samen met belanghebbenden een nieuw plan maken waar wèl breed draagvlak voor is.’

Laten we deze Groene Entree van Driebergen-Zuid voor de toekomst zo groen en natuurlijk mogelijk houden voor iedereen die ons mooie dorp binnenkomt of verlaat.

Bestemmingsplan versus Masterplan

Er bestaan fundamentele verschillen in rechtsgevolgen tussen een Bestemmingsplan en een 'Masterplan'. Hieronder lichten we deze nader toe:

  1. Het gemeentelijk Bestemmingsplan wordt geschreven voor de toekomstige bestemming van een perceel. De eigenaar staat daar los van. De particuliere plannen die de huidige eigenaar van Broekbergen in het zogenaamde Masterplan naar voren brengt, zijn niet relevant richting toekomst (ze zijn ook nogal eens veranderd). Alleen het Bestemmingsplan telt.
  2. In het Bestemmingsplan zijn enkel de plankaart en de planvoorschriften bepalend voor wat er (in de toekomst) op het perceel mag gebeuren. Dus niet de plantoelichting, niet een masterplan, niet een ruimtelijke onderbouwing, of teksten en plaatsjes op websites, Facebook, Twitter, Stichtse Courant enz.
  3. Toekomstige bouwaanvragen (bouwvergunningen) worden getoetst aan het Bestemmingsplan (plankaart en planvoorschriften). Indien de bouwaanvraag niet strijdig is met het bestemmingsplan zal deze bijna altijd verleend worden. Waar op social media de indruk wordt gewekt dat onze verbeeldingen van het Bouwhuis 'overdreven' zijn, geldt dat dit toch echt de mogelijkheden zijn die voorliggend Ontwerpbestemmingsplan biedt. Dat de huidige eigenaar met een 'ander verhaal' komt en mooie internet-plaatjes van een kleine tuinmanswoning toont, doet aan het Bestemmingsplan niets af.
  4. Zo doet de huidige eigenaar graag voorkomen dat de kantoorruimte bestemd is voor zijn eigen bedrijf, als ware het een soort 'kantoor aan huis' met hooguit 35 kantoorplaatsen. Volgens het Ontwerpbestemmingsplan echter wordt hier 1500 m2 commerciële kantoorruimte mogelijk; dan kan het in de toekomst dus gaan om zomaar 150 personeelsplekken.

Kortom, in het Bestemmingsplan dienen scherpere kaders en planvoorschriften te worden opgenomen dan nu het geval is.